Jautājumi un atbildes

Būtiski nav zināt visu, būtiski ir zināt, kur atrast vajadzīgo informāciju

Šeit varam uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī iepazīties ar kolēģu uzdotajiem jautājumiem.

 

Jautājums:

IK pārdod uz Igauniju automašīnu , kur PVN deklarācijā uzrādīt šo darijumu un ka ir ar PNV?

Atbilde: 

Iespējamas divas situācijas:

1)Pircējs Igaunijā nav reģistrēts PVN maksātājs – darījumam piemēro PVN vispārējā kārtībā. Deklarācija uzrāda 41.rindā un 52.rindā, atšifrē pielikumā PVN1-3.d.

2)Pircējs Igaunijā ir reģistrēts PVN maksātājs – darījumam piemēro PVN 0% likmi. Pārdevēja rīcībā jābūt dokumentiem, kas apliecina automašīnas izvešanu no Latvijas republikas. (PVN likums 43.pants 4.daļa)

Deklarācijā uzrāda 45.rindā, atšifrē pielikumā PVN2.

(02.02.2016.)

 

Jautājums:

IK PVN nemaksātājs rēķinot mēneša beigās savus ieņēmumus un izdevumus –  izdevumos liek iegadātos pakalpojumus kopā ar PVN, bet ieņēmumus pēc piestādītiem rēķiniem?

Atbilde: 

IK saimnieciekās darbības uzskaitē vispārējā gadījumā piemēro kases principu, t.i. darījumus atzīst atbilstoši naudas plūsmai. Gan ieņēmumi, gan izdevumi  tiek atzīti kad nauda ir saņemta, nevis kad izrakstīts pakalpojumu rēķins.

PVN nemaksātājs uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecina saņemto pakalpojumu/preču summu kopā ar PVN.

(Likums par IIN 11.pants,  MK noteikumi Nr.188.pants)

(16.06.2015.)

Jautājums:

Mēs esam SIA autotirdzniecības uzņēmums, iepērkam autotransportu no ES valstīm ar beznodokļa norēķinu. Vai pārdodot doto transportu Latvijā fiziskām personām būs jānomaksā PVN noteiktā kārtībā budžetā?

Atbilde: 

Vispārējā gadījumā – ja darījums notiek starp diviem reģistrētiem Eiropas Savienības nodokļa maksātājiem (apliekamām personam), PVN budžetā  maksā preču saņēmējs. Jūsu uzņēmums  kā preču saņēmējs aprēķina  nodokli un vienlaicīgi var atskaitīt priekšnodokli. Deklaracijā uzrādā 50.55.un 64. rindā.

Pārdodot Latvijā  nodoklis tiek aprēķināts un  samaksāts budžetā vispārējā kārtībā, neatkarīgi no tā kas ir preces pircējs (juridiska vai fiziska persona, ir vai nav reģistrēts kā PVN maksātājs.)

(08.04.2015.)

Jautājums:

Kā SIA nodod VSAOI un IIN par pašnodarbinātām personām?

 Atbilde: 

SIA katru mēnesi līdz dienai, kas norādīta VID paziņojumā par  VSAOI veikšanu iesniedz VID darba devēja ziņojumu (MK noteikumi Nr.827 – 3.pielikums), šo ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem. Darba ņēmējs vispārējā gadījumā ir persona, ar kuru noslēgts darba līgums, izņemot mikrouzņēmuma darbinieku

Pašnodarbināta persona VSAOI veic pati un iesniedz ceturkšņa atskaiti līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. (MK noteikumi Nr.827 – 4.pielikums)

SIA iesniedz VID paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summam (MK noteikumi Nr.677 – 2.pielikums).

(16.01.2015.)

Jautājums:

SIA no fiziskas personas vēlas iegādāties dažādus instrumentus (urbjus, frēzes u.tml.) un norēķināties bezskaidrā naudā. Summa zem 1000 Eur. Vai šajā gadījumā pietiek tikai ar pārdevēja izzsniegtu izziņu par personiskās lietas pārdošanu? Vai SIA minētais darījums būs jādeklarē?

 Atbilde: 

Lai veiktu grāmatojumus SIA ir vajadzīgi attaisnojuma dokumenti. Tāpēc pērkot instrumentus no fiziskas personas SIA  noslēdz pirkuma līgumu un sastāda iepirkuma aktu. Fiziskai personai  jāiesniedz izziņa (IZZIŅA–personiskās lietas (sava īpašuma)  pārdošanas apliecinājums) par to, šie instrumenti  ir personīgais īpašums. (MK not. Nr. 899   –  3.pielikums.)

SIA iesniedz VID  „Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” (MK not. Nr. 677)

(17.09.2014.)

Jautājums:

Sia pārdod savu automašīnu, vai izrakstot rēķinu, man jāliek klāt PVN?

Atbilde: 

Izrakstot rēķinu jāņem vērā vai Jūsu SIA ir vai nav reģistrēts kā PVN maksātājs.

Ja Jūsu SIA ir reģistrēts kā PVN maksātājs, tad sniedzot pakalpojumus, pārdodot preces, vai pārdodot pamatlīdzekli/automašīnu (automašīnas pārdošana ir ar PVN apliekams darījums), rēķinā norāda cenu bez PVN,atsevišķi PVN likmi un PVN summu, kā arī kopējo summu apmaksai.

Visus PVN rēķina rekvizītus var atrast PVN likuma 125.pantā.

(09.09.2014.)

Jautājums:

Uzņēmums pārdod automašīnu fiziskai personai par pārskaitījumu.Kur šis darījums jānorāda PVN deklarācijas 3.pielikumā, ja summa pārsniedz 1500EUR ?

Atbilde:

 Ja preču saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav PVN maksātājs, vai persona, kuru nevar identificēt (Jūsu gadījumā ja fiziskā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un PVN maksātājs), bet preču vērtība bez nodokļa ir 1430 euro vai vairāk, darījumu uzrāda pārskata PVN 1 – 3.daļā aizpildot 4., 5. un 6.aili, kā dokumenta veidu norādot  kodu “X”.

(MK not. Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”)

(02.09.2014.)

Jautājums:

Esam SIA kas grib iegādāties automašinu no fiziskas personas, automašīnas vērtība ir 5800 eur. Kā SIA pareizi iegādāties automašīnu no fiziskas personas? Kas notiek ar PVN utml?

Atbilde:

Pērkot automašīnu no fiziskas personas SIA  noslēdz pirkuma līgumu un sastāda iepirkuma aktu. Fiziskai personai  jāiesniedz izziņa (IZZIŅA–personiskās lietas (sava īpašuma)  pārdošanas apliecinājums) par to, ka automašīna ir tās personīgais īpašums. (MK not. Nr. 899   –  3.pielikums.)

SIA  iegrāmato automašīnu pamatlīdzekļu uzskaites kontā un iekārto analītiskās uzskaites reģistrus, kā arī iesniedz VID  „Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” (MK not. Nr. 677)

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 19.² punktu fiziskai personai ienākumi no personīgā īpašumā pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav apliekami. Gadījumā,  ja  fiziskās personas neapliekamie ienākumi pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu (2014.g. – 3600 Eiro), ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Fiziska persona nav Pievienotās Vērtības Nodokļa maksātāja, līdz ar to iepirkumu aktā PVN netiek uzrādīts un SIA nav iespējams atskaitīt priekšnodokli.

SIA jāmaksā uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis vai CSDD jādeklarē, ka automašīna tiks izmantota vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām un jāuzstāda maršruta kontroles sistēma. (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums.)

(08.08.2014.)

Jautājums:

Vai likums atļauj man,kā fiziskai personai pārdot zemi,kas ir mans īpašums,SIA,kura pieder manam dēlam(51% kapitāldaļu)?

Atbilde:

Nodokļu likumdošana neierobežo pircēja izvēli pārdodot nekustamo īpašumu.

Jāņem vērā, ka Jūsu gadījumā veidojas darījums starp saistītām personām. SIA sastādot uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju, tas jāuzrāda 2.pielikumā, kā arī, ja pirkšanas cena būs augstāka par tirgus cenu, jāpalielina apliekamais ienākums.

(Likums par UIN 1.pants, 12.pants)

Jums kā fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma (starpība starp nekustāmā iepašuma pārdošanas un iegādes cenu). IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15 %.

(Likums par IIN 8.pants, 11.9 pants, 15.pants)

(25.07.2014.)

Jautājums:

Ja pašnodarbinātā persona no privātpersonas iegādājas lietotu mašīnu, kā tās izdevumi atspoguļojas saimnieciskās darbības izdevumos?

Atbilde:

Likuma „Iedzīvotāju  ienākuma nodokli”  11.5 pantā ir noteikta kārtība kā automašīnas izdevumi tiek attiecināti uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Jāņem vēra, ka automašīna ir pamatlīdzeklis, tātad jārēķina nolietojums nodokļu vajadzībām saskaņā  likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu.

Piemēram, ja automašīnas iegādes vērtība ir 5000 eiro pārskata gadā tiek aprēķināts nolietojums nodokļu vajadzībām 5000 x 20% x 1,5 = 1500 eiro

Uz saimnieciskās darbības izdevumiem aprēķināto nolietojumu attiecina proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70 procentiem.

1500 x 70% = 1050 eiro  – maksimāli pieļaujamā summa uz saimniecības izdevumiem pārskata gadā

Analogi, ņemot vērā proporciju, uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecina arī citus automašīnas ekspluatācijas izdevumus, tai skaitā degvielas izdevumus.

Ja saimnieciskās darbības vajadzībā nobraukto kilometru skaitu pamato ar detalizēti sagatavotām maršruta lapām, piemēro proporciju 70%.  Savukārt, ja maršruta lapas netiek rakstītas, piemēro proporciju 50%.

Saimnieciskās darbības izdevumi jāpamato ar attaisnojuma dokumentiem – rēķiniem, čekiem u.t.t, kuros ir uzrādīti nodokļu maksātāja (pašnodarbinātās personas) rekvizīti                                         (15.07.2014.g.)

Jautājums:

Vai fiksētā nodokļa maksātājs, pirms nodokļa aprēķināšanas var atskaitīt izdevumus?

Atbilde:

Fiksētais ienākuma nodoklis ir viens no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas veidiem un raksturīgs ar to, ka nodokli maksā no ieņēmumiem .

Nodokļa aprēķināšanai  veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

Izdevumi uzskaitīti netiek un pie nodokļa aprēķināšanas netiek ņemti vērā, tai skaitā arī  soc. iemaksas, ja tādas bija jāveic

Nodokļa likme 5%,  ja tiek pārsniegti 1000 Ls (2013.g.)  pārsniegumam piemēro papildlikmi 7% apmērā.

(Likums par Iedzīvotaju Ienākuma nodokli  – 11.8 pants.  – Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem)                                                 (24.03.2914.g.)

Jautājums:

Fiziskā persona pārdod nekustamo īpašumu (lauksaimniecības zemi).

Vai šajā gadījumā pārdevējam ir jāmaksā PVN par kādu no šīm zemes daļām, kas nav lauksaimniecības zeme?

Atbilde:

Pievienotās vērtības nodokli aprēķina un maksā , kā arī nodokļa rēķinu izraksta reģistrēti nodokļa maksātāji (PVN likuma izpratnē).

PVN likumā ir noteikti darījumi, ko neapliek ar PVN. Ar PVN neapliek nekustamā īpašuma  pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu.

Ja pārdodamā zeme nav apbūves zeme, pārdošana ir ar PVN neapliekams darījums

(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.pants, 24.punkts)                                         (24.03.2014.g.)

Jautājums:

Mēs (LV, APL, SDV) savu auto iznomāsim Lietuvas kompānijai (ES, APL, SDV) uz periodu ilgāku par 30 dienām. Kādas PVN likuma normas jāpiemēro ?

Atbilde:

Ja pakalpojums tiek sniegts citā ES dalībvalstī reģistrētam nodokļa maksātājam, tad Jūsu darījuma partneris ir atbildīgs par PVN nomaksu budžetā.

PVN nepiemēro saskaņā PVN likuma 19.panta pirmo daļu, rēķinā norāda atsauci “nodokļa apgrieztā maksāšana” (“reverse charge”.)                              (15.08.2013.g.)

Jautājums:

Kādu atvieglojumu piemērot darbiniekam, kurš vienlaicīgi ir gan 2.grupas invalīds, gan politiski represēta persona ?

 Atbilde:

2013.gadā tiek piemēroti sekojoši atvieglojumi

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam                                                                           108 Ls mēnesī

Atvieglojumi III grupas invalīdam                                                                                  84 Ls mēnesī

Politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam        108 Ls mēnesī

(MK  noteikumi Nr. 138  „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”)

Jāņem vērā  –

Nodokļa maksātājam, kuram ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumiem vienlaikus kā invalīdam un politiski represētajai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, piemēro lielāko nodokļa papildu atvieglojuma apmēru, uz kuru viņam ir tiesības. (MK noteikumi Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” ) (11.06.2013.g.)

Jautājums: SIA uzskaita saņemtos Lauku Atbalsta Dienesta maksājumus ?

Atbilde: SIA saņemtos Lauku Atbalsta Dienesta maksājumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā vispārējā kārtībā.

Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
(Likums par „UIN” 6.panta 4.daļas 2.punkts)
Uzņēmumi, kas veic lauksaimniecisko darbību, ir tiesīgi piemērot nodokļa atlaidi 10 Ls apmērā par lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru. Kopā ar UIN deklarāciju ir jāiesniedz pašvaldības izziņa par izmantoto zemes platību lauksaimniecības produkcijas ražošanai. (Likums par „UIN” 18.panta 1. un 2.daļa)    (04.03.2013.g.)

Jautājums: SIA vēlas iegādāties lietotu auto no fiziskas personas ( kas nav saimn. darb. veicējs), kā šis darījums tiek veikts un kā atspoguļosies gan vienai, gan otrai pusei?
Atbilde: Pērkot automašīnu no fiziskas personas SIA  noslēdz pirkuma līgumu un sastāda iepirkuma aktu. Fiziskai personai  jāiesniedz izziņa (IZZIŅA–personiskās lietas (sava īpašuma)  pārdošanas apliecinājums) par to, ka automašīna ir tās personīgais īpašums. (MK not. Nr. 899   –  3.pielikums.) Samaksu var veikt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā, noformējot kases izdevumu orderi. Veicot apmaksu skaidrā naudā jāņem vērā likumā „Par nodokļiem un nodevām”  30.pantā noteiktie ierobežojumi.      Jāveic automašīnas pārreģistrācija CSDD.

SIA  iegrāmato automašīnu pamatlīdzekļu uzskaites kontā un iekārto analītiskās uzskaites reģistrus, kā arī iesniedz VID  „Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” (MK not. Nr. 677)

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 19.² punktu fiziskai personai ienākumi no personīgā īpašumā pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav apliekami. Gadījumā,  ja  fiziskās personas neapliekamie ienākumi pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. (06.02.2013.g.)

Jautājums:Vai fiziska persona, kurš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs (pašnodarbināta persona), brīvos naudas līdzekļus pēc IIN nomaksas saskaņā ar gada deklarāciju, drīkst aizdot sev piederošai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību kā bezprocentu aizdevumu.
Atbilde:Nodokļu normatīvie akti neierobežo fiziskas personas tiesības attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi.
Nodokļu maksātājiem ( juridiskām personām, fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti, fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas) jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu. Viena darījuma ietvaros savstarpējā ar vienu nodokļu maksātāju veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana vai izsniegšana jādeklarē, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz 3000 latu. Nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu neatkarīgi no tā, kas ir darījumu partneris.
Tātad, SIA nedrīkst saņemt aizņēmumu un attiecīgu atgriezt to skaidrā naudā vairāk par 10 000 latu neatkarīgi no tā, kādā laika periodā notiek darījums.
(VID informatīvā atbilde
www.vid.gov.lv
VID informatīvais tālrunis 1898)

Jautājums: Mēs izrakstām rēķinu jūlijā par pakalpojumu no 01.06.2012 – 30.06.2012. Kad mums jāiekļauj PVN deklarācijā jūnijā vai jūlijā ?
Atbilde:
Darījumu PVN atskaitē uzrāda, ja pakalpojums sniegts pasūtītājam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta avansā, bet nodokļa rēķinu izraksta par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma dienas. (Lik. Par PVN 8.pants 2.d. un 4.d.).
Vairāk informācijas par PVN rēķina izrakstīšanu, lai precizētu konkrētu situāciju var atrast MK noteikumos Nr. 933 ; 160. – 187.p.p.
Ja pakalpojuma sniegšana ir notikusi līdz 2012.gada 30.jūnijam, bet PVN rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo PVN likmi, kas pakalpojumam bija piemērojama līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Uzdot jautājumu –


Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: