Aktuāli

22.03.2023.g. ir stājušies spēkā grozījumi “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” –

Likuma 97.panta  pirmā daļa ir izteikta sekojošā redakcijā:

“(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) – Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts, ievērojot šādus termiņus:

1) mikrosabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;

2) maza sabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;

3) vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, -ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.”

Grozījumi šā likuma 97. panta pirmajā daļā attiecībā uz mikrosabiedrību un mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu. (Pārejas noteikumi – 11.punkts)

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: