Noderīga informācija

Ir svarīgi būt kopā ar cilvēkiem, kuri jums tic, iedrošina un uzslavē, nevis tādiem, kuri vienmēr cenšas sagraut jūsu cerības un uzgāzt ledainu ūdeni jūsu centieniem.(No sarunām “Draugos”)

Saimnieciskās darbības veicējiem būtiski saprast, ka atcelti ir TIKAI iedzīvotāju ienākuma nodokļa AVANSA maksājumi 2020.gadam, nevis pats nodoklis.  Gadījumā, ja iesniedzot deklarāciju par 2020.gadu veidosies ar nodokli apliekams ienākumus, to vajadzēs maksāt.

info_iin_avansi

Būtiski  nodokļu izmaiņas 2020.gadā

 • Maksimālais gada neapliekamais minimums 300 euro mēnēsī,  (3600 euro gadā). Apliekamie ienākumi, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 6000 euro gadā (500 euro mēnesī).
 • Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēros, ja  gada apliekamā ienākuma apmērs pārsniedz  14 400 euro.
 • Atvieglojums par apgādājamo 250 euro mēnesī, (3000 euro gadā).
 • Pensionāriem neapliekamais minimums 300 euro mēnēsī,  (3600 euro gadā).
 • Būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektroniskās aparatūras piegādēm piemēro PVN standartlikmi 21 % apmērā. (atcelts reverss)

Būtiski par reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā

Ja periodā no 2017.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim apliekamo darījumu vērtība ir 49 000 euro no 2018.gada janvāra ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

Ja periodā no 2017.gada februāra līdz 2018.gada janvārim apliekamo darījumu vērtība ir 49 000 euro no 2018.gada februāra ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

Būtiski SIA, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Dividendes, kuras izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, tiek apliktas ar 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi jau ar 2018.gada 1.janvāri.

To nosaka Likuma “Par IIN” pārejas noteikumi:

 1. Dividendēm un nosacītajām dividendēm, kuras uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, 2018. un 2019. gadā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10 procentu apmērā.

135. Šo pārejas noteikumu 130. un 131. punktu nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju aprēķinātajām un izmaksātajām dividendēm un nosacītajām dividendēm

Būtiski

 

Lai veicinātu savlaicīgu nodokļu deklarāciju iesniegšanu, no 2018.gada 1.janvāra VID publiskos informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši nodokļu deklarācijas, ja to iesniegšanas termiņš tiks pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām. Šādu kārtību paredz 2017.gada 28.jūlijā pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Pēc deklarāciju iesniegšanas, ziņas par kavējumu tiks dzēstas. VID minēto informāciju publicēs mājaslapā un aktualizēs katru mēnesi 7. un 26. datumā

Būtiski

Mikrouzņēmumu nodokļa likme 2017.gadā

• apgrozījums līdz 7000 euro ir 12 %

• apgrozījums no 7000,01 līdz 100000 euro ir 15 %.

Apgrozījums jāskaita no gada sākuma!

Būtiski

2017.gada 1. jūlijā, stājas spēkā grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, kas definē grāmatveža kompetenci, kā arī nosaka pienākumu ārpakalpojumu grāmatvedim apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, lai nodrošinātu iespēju pakalpojumu saņēmējiem iegūt atlīdzību par zaudējumiem un kaitējumu, ja tas radies grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja vainas dēļ.

 • Grāmatvedis ir fiziskā persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža pienākumus;
 • Ārpakalpojumu grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus Ārpakalpojumu grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 eiro. Grāmatvedību var kārtot uzņēmuma vadītājs:
 • individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks;
 • fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
 • individuālais komersants;
 • kapitālsabiedrības vienīgais valdes loceklis, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks.

Būtiski

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”

 1. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Likuma subjekti, kuri sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, var atkāpties no šo noteikumu 9. punkta nosacījumiem un finanšu pārskata pielikumu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju.”;

2. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

“11.1 Šo noteikumu 10.1 punktu piemēro gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada pārskatiem, kas sagatavoti par 2016. pārskata gadu.”

https://www.vestnesis.lv/op/2017/69.3

Būtiski

Informācija no Valsts ieņēmumu Dienesta

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2017.gada 1.ceturksni VID ir jāiesniedz periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 15.aprīlim. Tā kā no 2017.gada 1.janvāra ir spēkā jauna parauga mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija, kuru būs iespējams aizpildīt elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tikai ar 2017.gada 5.aprīli, aicinām mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus būt saprotošiem un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par 2017.gada 1.ceturksni EDS iesniegt laika periodā no 2017.gada 5.aprīļa līdz 15.aprīlim. Vienlaikus informējam, ka, ja minēto deklarāciju nebūs iespējams iesniegt noteiktajā termiņā un tā tiks iesniegta VID līdz 2017.gada 25.aprīlim, nodokļu maksātāji netiks sodīti par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Būtiski

Jauno mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas formu var apskatīt šeit:

https://likumi.lv/doc.php?id=265640

Būtiski

2017.gada 17.martā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību:

 • Deklarācija ir papildināta ar jaunām ailēm, nodrošinot iespēju norādīt informāciju par ceturkšņa apgrozījumu, kuram piemēro 12 vai 15 procentu nodokļa likmi.
 • Deklarācijā ir nodrošināta automātiska minimālā mikrouzņēmumu nodokļa 50 euro apmērā piemērošana, ņemot vērā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktos izņēmumus, kas dod tiesības nemaksāt vai samazināt minimālo mikrouzņēmumu nodokļa apmēru.
 • Deklarācijā ir nodrošināta iespēja norādīt informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekam noteiktā mēneša ienākuma ierobežojuma 720 euro pārsnieguma pamatotību.

Būtiski

Nodokļu reforma

FM informē  iecerētajām izmaiņām nodokļu politikā. Izstrādājot jauno nodokļu politiku FM saņēma un analizēja Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, OECD, Pasaules Bankas, domnīcas “Certus” u.c. organizāciju priekšlikumus.

http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/kadas_izmainas_un_ieguvumi_sagaidami_/

Būtiski

 

2016. gada 20. decembrī pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro būs 12%, savukārt MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro būs 15%. No 2018. gada 1. janvāra MUN likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam būs vienāda – 15%.

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  paredz, ka 2017. gadā netiks piemērots valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mēneša minimālais maksājums.

Būtiski

Grozījumi MK noteikumos Nr.827, piemērošana no 01.01.2017.g.

Darba devējs iesniedz atsevišķu darba devēja ziņojumu (sarakstu) par darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri maksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no domājamā ienākuma un:

 • ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai;
 • ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).

Būtiski

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” piemērošana no 01.01.2017.g.

No 2017.gada ievieš darba devēja un darba ņēmēja minimālo sociālo iemaksu objektu.

Attiecībā uz MUN maksātāja maksātājiem

MUN likme vairs neiekļauj VSAOI un ir noteikta 5 % apmērā

VSAOI jāveic par katru darbinieku no 285 euro x 34,09 % = 97,16 euro

Izņēmums – VSAOI jāveic no 142,50 euro x 34,09 % = 48,56 euro – par darbinieku:

1)notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2)personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un kura pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;

4) personām ar I un II grupas invaliditāti;

5)pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;

6) personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.

Atteikties no MUN maksātāja statusa var līdz 15.decembrim iesniedzot iesniegumu VID
Komersanti, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā

Attiecas uz darbiniekiem, kas strādā nepilnu laiku un saņem samaksu mazāku nekā valstī noteikatā minimālā alga – 2017.gadā 380 euro/mēnesī VSAOI jāveic no 285 euro x 34,09 % = 97,16 euro neatkarīgi no tā kāda darba alga noteikta, ja tā ir mazāka par minimālo. Iemaksas jāveic par to darbinieku, kurš ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu vai VID ir atsūtījis paziņojumu, ka par šo darbinieku iemaksas ir jāveic.

Minimālo iemaksu objektu nepiemēro – iemaksas veic no faktiskās algas, kas var būt arī mazāka par minimālo mēneša algu sekojošām darbinieku kategorijām:

1) par notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2) par personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) par personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un šī persona pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;

4) par personām ar I un II grupas invaliditāti;

5) pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;

6) par personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas

http://likumi.lv/doc.php?id=215302jāskatās likuma nākotnes redakcija 0 1.01.2017.- 31.12.2017.

http://likumi.lv/doc.php?id=45466jāskatās likuma nākotnes redakcija 0 1.01.2017.- 31.12.2017.

Būtiski

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi

Pievienotās vērtības nodokļa likumā

1) Dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumi tie aplikti ar PVN standartlikmi no 01.07.2016.g. (Pārejas noteikumu 23.p.)

2) Priekšnodokļa atskaitīšana par vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu vai importu, kā arī par ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītajām izmaksām, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi noteikta 50% apmērā.

3) Tiesības izmantot “kases principu”, ja iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 euro, bet nav pārsniegusi 2 000 000 euro, ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem no 01.07.2016.g. (Pārejas noteikumu 24.p.)

4) Īpašais pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms kokmateriālu piegādei attieksies arī uz sekojošiem kokmateriāliem:

 • malka apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā;
 • koksnes šķeldas un skaidas, zāģskaidas un koksnes atlikumi;
 • zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu    brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo

5) Īpašais pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms (kods R4) no 01.04.2016.g. tiks piemērots šādām preču piegādēm:

 • mobilajiem telefoniem;
 • planšetdatoriem un klēpjdatoriem;
 • integrālās shēmas ierīcēm.                

Samaksu par šīm precēm veic bez PVN izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (Likuma 143.1pants, pārejas noteikumu 25.p.

http://likumi.lv/ta/id/278647-grozijumi-pievienotas-vertibas-nodokla-likuma

                                                                                                                             Būtiski

Tirdzniecība brīvdabas pasākumos 

Ieejas maksa brīvdabas pasākumos bez kases aparāta iekasējama tikai gadījumos, kad samaksa notiek skaidrā naudā un pretī tiek izsniegta VID reģistrēta un noteiktā kārtībā noformēta biļete. Ja tiek maksāts ar maksājuma karti, kases aparāts ir jālieto obligāti.

VID reģistrēta biļete var tikt noformēta, nelietojot kases aparātu, saņemot maksu par ieeju šādos pasākumos: par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos, par ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos, par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos.

Atsevišķos gadījumos saņemtās samaksas reģistrēšanai par brīvdabas pasākumos pārdotajām precēm, kā arī ielu tirdzniecībā kases aparātu var nelietot, darījumu apliecinot ar normatīvajos aktos minētā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc pieprasījuma: par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās, ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas – par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem, par brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu, piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu, pārdošanu to apmeklējumu laikā. (MK 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība)”

Pārējos gadījumos kases aparāta lietošana saņemtās samaksas reģistrēšanai ir obligāta, īpaši tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, turklāt šādā gadījumā ir jāievēro arī akcīzes preču aprites nosacījumi. Tirdzniecības vietā jānovieto arī speciālās atļaujas (licences) pirmā lapa (oriģināls vai komersanta apliecināta kopija) tā, lai patērētājiem tā būtu redzama. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās nosaka vietējā pašvaldība.

Lai varētu lietot kases aparātu brīvdabas pasākumā vai ielu tirdzniecībā, kases aparāts ir jāreģistrē VID normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lietošanai ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas. Ja tirdzniecībai plānots izmantot kases aparātu, kas jau ir reģistrēts lietošanai pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), kases aparāta pārvietošanu uz izbraukuma tirdzniecības vietu un atpakaļ pastāvīgajā darbības vietā drīkst veikt kases aparāta apkalpojošais dienests, kurš kases aparāta tehniskajā pasē izdara atzīmes par kases aparāta uzstādīšanas vietas maiņu.

Šajā gadījumā kases aparāta lietotājam rakstiski ir jāpaziņo VID, ka kases aparāts noteiktu periodu tiks lietots izbraukuma tirdzniecībā, kā arī jāpaziņo par kases aparāta uzstādīšanu atpakaļ tā pastāvīgajā darbības vietā.

Organizēt publiskus pasākumus pašvaldības administratīvajā teritorijā drīkst personas, kuras ir saņēmušas atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam, savukārt ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju atbilstoši MK  2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440  “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” noteiktajam, un tā atrodas tirdzniecības vietā.

 Būtiski

Mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas par 2015.g. pirmo ceturksni iesniegšanas un nodokļa nomaksas termiņš ir no 2015.gada 15.maija līdz 25.maijam

(Grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Pārejas punkts 8)

https://www.vestnesis.lv/op/2015/60.2

Būtiski

Nav jāsniedz paziņojums VID par fiziskām personām izmaksātājām summām, ja taksācijas gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par četrkāršotu mēneša neapliekamo minimumu – 300 eiro (75 eiro x 4) 2014.gadā.

(MK noteikumi Nr.899 – 116.117.p.p.)          http://likumi.lv/doc.php?id=218825

 Būtiski

2015.g. 30.janvārī  Satiksmes ministrija ir saņēmusi informāciju, ka Vācijas valdība pieņēmusi lēmumu uz laiku atlikt likuma par minimālā atalgojuma stundas likmes piemērošanu autopārvadātājiem, kuri šķērso Vācijas teritoriju, veicot tranzīta autopārvadājumus.

(Vairāk informācijas: www.sam.gov.lv)

 Būtiski

 Nodoklis no valdes locekļu domājamā ienākuma

No 2015.g.gada 1.janvāra nodoklis no valdes locekļa domājamā ienākuma jāmaksā, ja mēneša apgrozījums pārsniedz 1800 eiro.

To paredz grozījumi likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”   un „ Par valsts sociālo apdrošināšanu”

„Uzskata, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru.”

(Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.9 daļa)

„2) darba ņēmējs:

m) kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;”

(Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.pants)

Būtiski

 Minimālā darba alga 2015.gadā

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 360 euro. Minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 euro.

(MK noteikumi Nr. 665 ar grozījumiem MK noteikumu Nr.734 redakcijā)

Būtiski

 Saimnieciskās darbības apturēšana

No 2014.gada 1.janvāra, saskaņā ar Komerclikuma 333.1 panta pirmo punktu, komersantiem (individuālajiem komersantiem, personālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām) ir tiesības brīvprātīgi apturēt savu darbību. Komersantam darbības apturēšana jāpiesaka ierakstīšanai komercreģistrā. Lai apturētu darbību komersantam jāievēro Komerclikuma 333.3 panta pirmās daļas prasības:

 • komersantam nav nodokļu parādu, un tas ir nokārtojis nodokļu saistības par darbības apturēšanas periodu;
 • komersantam nav darbinieku;
 • komersants ir iesniedzis gada pārskatu vai – likumā noteiktajos gadījumos – finanšu pārskatu par pēdējo pārskata gadu; komersants ir iesniedzis nodokļu administrācijai sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu pēc iepriekšējā pārskata gada beigām;
 • komersants ir apmierinājis kreditoru prasījumus par saistībām, kuru izpildes termiņš iestājas pirms saimnieciskās darbības apturēšanas perioda vai šā perioda laikā;
 • komersants Komerclikuma 333.4 pantā noteiktajā kārtībā nodrošinājis pieteiktos kreditoru prasījumus.

Saimnieciskās darbības apturēšana  pēc VID iniciatīvas, ja tiek konstatēts vismaz viens no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem, t.i.

 • nodokļu maksātājs nodarbina personas, ar kurām nav noslēgts rakstveida darba līgums, un šo personu skaits ir 50 procenti vai vairāk, bet ne mazāk kā trīs personas no pārbaudāmajā objektā (nodokļu maksātājam piederošās vai tā lietošanā esošās teritorijas un telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citai fiziskajai vai juridiskajai personai piederošā vai lietošanā esošā teritorijā vai telpā) nodarbinātajām personām;
 • nodokļu maksātājs ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
 • nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu datorprogrammu vai grāmatvedības informācijas datorsistēmu, kurai ir mainīta programmatūra vai veiktas citas darbības, ar kurām radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu;
 • nodokļu maksātājs nodarbinātajai personai izmaksā ienākumus, kuri nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, vai nodarbina vairāk nekā vienu personu, ar kuru nav noslēdzis rakstveida darba līgumu;
 • nodokļu maksātājs nav novērsis pārkāpumus, kas bija par pamatu tā izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;

Būtiski

 Izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanā vieglajām automašīnām no 01.01.2014.g.

1) Ja  vieglās automašīnas vērtība pārsniedz 50000 eiro, priekšnodokli par iegādi un uzturēšanas izmaksām nedrīkst atskaitīt

2) Ja  vieglās automašīnas vērtība nepārsniedz 50000 eiro, priekšnodokli par iegādi un uzturēšanas izmaksām drīkst atskaitīt 80% apmērā

3) Ja  vieglās automašīnas vērtība nepārsniedz 50000 eiro, priekšnodokli par iegādi un uzturēšanas izmaksām drīkst atskaitīt 100% apmērā, pie nosacījuma, ka automašīna tiek izmantota apliekamiem darījumiem un ir nodrošināta ar saimniecisko darbību  saistīto braucienu uzskaite atbilstoši UVTN relamentējošiem  aktiem un ir reģistrēta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

4) Ja  vieglās automašīnas vērtība pārsniedz 50000 eiro, priekšnodokli par iegādi un uzturēšanas izmaksām drīkst atskaitīt 100% apmērā (attiecās uz automašīnām,kas iegādātas pēc 01.01.2014.g. ),  pie nosacījuma, ka automašīna tiek  izmantota apliekamiem darījumiem un ir nodrošināta ar saimniecisko darbību  saistīto braucienu uzskaite atbilstoši UVTN relamentējošiem  aktiem un ir reģistrēta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(Pievienotās vērtībs nodokļa likums – 100.pants, pārejas noteikumu 15.un 16.punkti)

Būtiski

 Kases aparāta žurnāla aizpildīšana no 01.01.2014.g.

Kases aparāta žurnāls tiek aizpildīts, pamatojoties uz Z pārskata datiem. Tā kā Z pārskatā no 2014.gada 1.janvāra summas norāda tikai eiro, tad eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā – divas nedēļas – žurnālu papildina ar ailēm, lai varētu norādīt no EKA izņemto naudas summu žurnālā – latus un eiro, nemainot Z pārskatā norādāmo informāciju.

Nepieciešamības gadījumā žurnālu var papildināt arī ar citām ailēm, lai gūtu patiesu un skaidru priekšstatu par naudas plūsmu eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā, vai labot neizmantotās ailes nosaukumu.

EKA žurnāls

(Vairāk informācijas: www.eiro.lv )

Būtiski

No 01.01.2014.g.

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 320 euro. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,933 euro. (MK noteikumi Nr. 665)

Mēneša neapliekamais minimums ir 75 euro, atvieglojums par apgādājamo mēnesī ir 165 euro (MK noteikumi Nr. 1210)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  24 procenti (Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.pants un pārejas noteikumu 90.punkts)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes

Vispārējā gadījumā 34,09% (darbaņēmējs – 10,50 % , darba devējs – 23,59%)

Pašnodarbinātais – 31,06%

(MK noteikumi Nr. 1503)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir

46 400 euro gadā.

Darba ņēmēja ienākumiem, sasniedzot sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru pie konkrētā darba devēja, darba devējs pārtrauc sociālo iemaksu veikšanu par minēto darba ņēmēju.

Par darba ņēmēju, kura ienākumi ir sasnieguši sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru, darba devēja ziņojuma 4.ailē norāda visus darba ienākumus un 5.ailē:

 • aprēķinātās sociālās iemaksas no darba ienākumiem, kas nepārsniedz iemaksu objekta maksimālo apmēru, ja tas sasniegts pārskata mēnesī;
 • ieraksta nulli, ja sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs jau sasniegts iepriekšējā pārskata mēnesī.

(MK noteikumi Nr. 1478)

Būtiski

Priekšnodokļa atskaitīšana

 

Priekšnodokli par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem var atskaitīt tajā taksācijas periodā, kad minētās preces vai pakalpojumi ir saņemti un saņemts nodokļa rēķins  vai samaksa ir veikta avansā un to nevar uzrādīt vēlākos taksācijas periodos.

IZŅĒMUMS no citas ES valsts vai trešās valsts saņemtie pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu (pamatprincips)

Gadījumā, ja preces vai pakalpojumi tiek saņemti tajā pašā taksācijas periodā, kad piegādātājs izrakstījis nodokļa rēķinu, bet nodokļa rēķins tiek saņemts nākamajā taksācijas periodā līdz likumā noteiktajam deklarācijas iesniegšanas brīdim, tad preču vai pakalpojumu saņēmējs var atskaitīt priekšnodokli jau tā taksācijas perioda deklarācijā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi.

(No VID metodiskā materiāla  „Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšana” – www.vid.gov.lv)

Būtiski

Rēķinu kopsummas EURO

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods

2013.gada 1.oktobris – 2014.gada 30.jūnijs

2013. gada 1. oktobris (sākas paralēlās atspoguļošanas periods), t.i. preču un

pakalpojumu cenas norādāmas latos un euro.

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, sagatavojot

rēķinu fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, par darījumiem ar

precēm vai pakalpojumiem, saimnieciskā darījuma kopsummu jānorāda latos

un euro.

Izsniedzot kases čeku vai  VID reģistrētu kvīti patērētājam  —  fiziskajai

personai, darījuma  kopsummai  čekā vai kvītī ir jābūt norādītai gan latos,

gan euro.

Konvertācijai izmantojams Eiropas Savienības Padomes noteiktais oficiālais

maiņas kurss, t.i.  –  0,702804 lati par 1 euro

Apaļojot ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās zīmes aiz komata:

 • Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes vērtība

nemainās;

 • Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme

tiek apaļota par vienu vērtību uz augšu.

Cena

Cena

Cena

LATOS

EURO    pirms

EURO pēc

noapaļošanas

noapaļošanas

4,- LVL

5.691487243

5.69 Euro

2,- LVL

2.845743621

2.85 Euro

Būtiski

PVN deklarācijas precizēšana

Lai precizētu PVN deklarāciju, kura saturēja arī pielikumu  PVN2, jāatceras, ka pielikumu PVN2  kā precizējumu iesniegt  nevar.

Jārīkojas sekojoši:

1) Jānokopē iesniegtā PVN deklarācija un jāizlabo tas, kas nepieciešams;

2) Informāciju no pielikuma PVN2 jāizdzēš, bet  PVN deklarācijā attiecīgās ailes par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu ES – jāatstāj;

3) Saglabājot ar pārbaudi, EDS sistēma rāda  brīdinājumu ar tekstu,  „ka … iespējams Jums ir jāaizpilda PVN2 pielikums” .

Šo paziņojumu  nav jāņem vērā.

4) PVN deklarācija ir  gatava iesniegšanai un to varēs  parakstīt kā precizējumu.

(www.vid.gov.lv)

Būtiski

Pamatkapitāla reģistrācija EIRO

No š.g. 9.jūlija līdz 31.decembrim komersantu minimālo pamatkapitālu apmēri tiek noteikti šādi:

 • SIA – 2 846 eiro
 • mazkapitāla SIA – 1 eiro
 • AS – 35 572 eiro

Jau esošie komersanti savu pamatkapitālu mainīt uz eiro varēs tikai no nākamā gada 1. janvāra

(http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=595&v=lv)

Būtiski

Profesijas koda norādīšana jau reģistrētiem darba ņēmējiem

Tiem darba ņēmējiem ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas pēc 2013.gada 1.jūlija, informāciju par darba ņēmēja profesijas kodu  darba devējiem jāiesniedz VID līdz dienai, kad tiek iesniegts jūnija ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī .

Darba devējiem jāaizpilda ziņas par darba ņēmējiem  5.ailē norādot  ziņu kodu PM  un kā izmaiņu datumu 4.ailē  – 2013.gada 1.jūliju, bet 7.ailē – profesijas kodu.

(MK noteikumi Nr. 827, 43.2punkts )

Būtiski

  skaidrās naudas darījumi

Visiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem līdz 2014.g. 1.februārim būs jādeklarē tie skaidrās naudas darījumi, kas  2013.gadā veikti ar fiziskām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 2 000 latu. Lai varētu sagatavot korektu atskaiti, vēlams iekārtot  speciālu reģistru, kur tiek reģistrēti  fiziskās personās dati saskaņā ar uzrādīto pasi vai vadītāja apliecību.

(Likums „Par Nodokļiem un Nodevām”, MK noteikumi Nr. 237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”)

Būtiski

 IIN no 01.01.2013.g.

Algota darba ienākumam pielīdzina arī izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu  darbiniekam vai valdes loceklim, ja par to vai tā daļu nav veikts norēķins 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas dienas. Nepiemēro, ja kopējā izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu atlikusī summa, kura ir avansa saņēmēja rīcībā, nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, t.i. Ls 200,-

Par atlikumu uz 2012.gada 31.decembri jānorēķinās līdz 2013.gada 30.jūnijam

(Likuma par IIN  8.pants, pārejas noteikumu  95.punkts)

Būtiski

PVN no 01.01.2013.g.

Uzņēmumi, kas piemēro īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību , jeb „ kases principu”, izrakstot nodokļa rēķinu norāda speciālo atzīmi – naudas līdzekļu uzskaite”

Savukārt preces/pakalpojuma saņēmējs saņemot šādu nodokļa rēķinu, priekšnodokli par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem var atskaitīt tajā taksācijas periodā, kad ir apmaksājis šo rēķinu. (PVN likuma 97.pants un 137.pants)

Būtiski 

 nekomerciālas organizācijas

BIEDRĪBAS, NODIBINĀJUMI, FONDI

Biedrība – brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav  peļņas gūšanas rakstura.

Nodibinājums arī fonds – mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav  peļņas gūšanas rakstura.

Biedrību un nodibinājumu likums paredz tiesības:

veikt papilddarbības veidā saimniecisko darbību,

piesaistīt brīvprātīgos un segt brīvprātīgā darba rezultātā radušos izdevumus,

veikt publisko darbību (izplatīt informāciju, veidot savus preses izdevumus, organizēt sapulces,

gājienus, aizstāvēt savas intereses tiesā utml.).

Likums paredz organizāciju statūtus par biedrību un nodibinājumu pamatdokumentu. Statūtos organizācijai  jāparedz papildu vispārējām likuma prasībām noteikumi, kuri ir būtiski ikdienas darbības efektīvai norisei.  Statūtiem jābūt skaidri noteiktiem, viennozīmīgiem un izsmeļošiem. Svarīga statūtos ir organizācijas mērķa  formulēšana, kas īpaši būtiska sabiedriskā labuma organizācijām.

Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce. Likums nosaka biedru kopsapulces sasaukšanas  kārtības  nepieciešamību,  kas  jāatrunā  statūtos,  tās  norises  reglamentu,  lēmumu  pieņemšanas  kārtību  un  protokola nepieciešamību

Valde biedrībā ir izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv biedrību. Valdē var būt viens vai vairāki locekļi. Valde  pārzina un vada biedrības lietas, organizē grāmatvedības uzskaiti un citus pienākumus saskaņā ar statūtos  noteikto kompetenci. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, kuras nevar nodot trešajām personām.  Valdes locekļiem var noteikt atlīdzību par darbu valdē, bet tas ir jāparedz statūtos. Valdes un citu organizācijas  institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ.

Nodibinājuma  augstākā  pārvaldes  institūcija  ir  valde.  Nodibinājumu  statūtos  var  paredzēt  citu  pārvaldes  institūciju veidošanu, nosakot to izveides kārtību un kompetenci. Valdes funkcijas nodibinājumos ir identiskas  funkcijām un atbildībai biedrībās. Tomēr statūtos organizācija var noteikt ierobežojumus attiecībā uz valdes  locekļiem.  Nodibinājuma  valdē  ir  jābūt  vismaz  trīs  valdes  locekļiem.  Ja  statūtos  nav  paredzēts  citādi,  tad  valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.

Būtiski  

 atvaļinājuma naudas aprēķins

Atvaļinājuma naudas aprēķins, ja darbinieks strādā nepilnu darba laiku

Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir ikvienam darbiniekam, kurš atrodas darba tiesiskās attiecībās, neatkarīgi no tā, vai darba līgums ir noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, kā arī neatkarīgi no tā vai darbinieks strādā normālu vai nepilnu darba laiku. (DL 134.pants 3. p.)

Piemērs

Darbiniekam ir noteikta stundas tarifa likme 2,50 Ls / h, un viņam tiek piešķirts atvaļinājums no 2012. gada 3. septembra līdz 30.septembrim , t.i., pilns atvaļinājums – 4 kalendāra nedēļas.

Atvaļinājuma naudas aprēķins ir tāds pats, kā visos citos gadījumos no izpeļņas par pēdējiem sešiem mēnešiem (DL 75.pants).

Informācija par pēdējos 6 mēnešos darbinieka nostrādāto stundu skaitu, un viņam aprēķināto  darba samaksu:

Nr.p.k. Laika   periods Nostrādāto   stundu skaits, h Izpelņa   Ls Darba   stundas  normāla darba laika gadījumā
1 Marts 46 115.00 176
2 Aprīlis 40 100.00 150
3 Maijs 40 100.00 167
4 Jūnijs 40 100.00 167
5 Jūlijs 48 120.00 176
6 Augusts 44 110.00 184
  KOPĀ: 258 645.00 1020

Aprēķinam koeficientu – cik darbinieks ir nostrādājis no normāla darba laika:

K= 0,25 (258 h / 1020 h)

Aprēķinam darbinieka vidējo stundas likmi:

Ls/h = 2,50 (645,00 /258)

Aprēķinam darbinieka vidējo dienas likmi:

Ls = 20,00 (2,50 x 8 h)

Apmaksāto atvaļinājuma dienu skaits – 20 dienas

Aprēķinam darbinieka atvaļinājuma apmaksas summu:

                Ls = 100,00 (20,00 Ls x 20 dienas x K=0,25)

Atvaļinājuma samaksa ir samērojama ar darbinieka  faktisko izpeļņu par kalendāra mēnešiem

Būtiski  

izvēle pirms reģistrācijas

Mazkapitāla Sabiedrība  ar ierobežotu atbildību

Iespēju dibināt SIA  ar pamatkapitālu, kas mazāks par vispārīgā gadījumā piemērojamo obligātu pamatkapitāla apmēru, t.i., 2 000 Ls

Mazkapitāla sabiedrību ar pamatkapitālu, sākot no 1 Ls, var dibināt pie sekojošiem nosacījumiem:

 • dibinātāji un dalībnieki ir fiziskās personas, to maksimālais skaits ir pieci;
 • visi valdes locekļi ir arī tās dalībnieki;
 • katrs dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla SIA  dalībnieks.

Kamēr tiek sasniegts 2 000 Ls pamatkapitāls, mazkapitāla SIA katru gadu jāveido obligātā rezerve, veicot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas, pārējo peļņas daļu drīkst izmaksāt dividendēs.

SIA var izvēlēties maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli vai mikrouzņēmuma nodokli

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji var būt:

 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
 • individuālais komersants;
 • individuālais uzņēmums;
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;

Lai kļūtu  par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju jāatbilst šekojošiem kritērijiem:

 • dalībnieki ir fiziskās personas.
 •  SIA dalībnieki – fiziskās personas – vienlaikus ir arī valdes locekļi;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu;
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks par pieciem.

Būtiski
par nekustamā īpašuma pārdošanu

Ar PVN neapliek nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu.( Lik. „Par PVN” 6.panta 1.daļas 23.punkts)
Ja nekustamo īpašumu pārdod 10 gadu laikā pēc tā iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā, apliekamā persona atmaksā budžetā priekšnodokļa summu, kuru aprēķina, reizinot vienu desmito daļu no atskaitītā priekšnodokļa ar gadu skaitu, kas atlicis līdz minētajiem 10 gadiem. (Lik. „Par PVN” 10.panta 4.daļa 6.punkts).
Tā kā pārdodot nekustamo īpašumu firmai parādās neapliekamie darījumi, tad jāveic priekšnodokļa aprēķins, ievērojot apliekamos un neapliekamos darījumus (Lik. „Par PVN” 10.panta 9.vai 10.daļa).
Proporcija nav jārēķina, ja izpildās sekojoši nosacījumi:”Ja apliekamā persona taksācijas gada laikā veic vienu neapliekamu darījumu, kas nav saistīts ar apliekamās personas saimniecisko darbību, šai apliekamajai personai ir tiesības neapliekamā darījuma vērtību neiekļaut priekšnodokļa aprēķināšanas proporcijā”(Lik. „Par PVN” 10.panta 11.2.daļa).
Ja juridiska persona pārdod nekustamo īpašumu, tad ienākumam no tā pārdošanas tiek piemērots uzņēmuma ienākuma nodoklis pēc 15% likmes (vispārējā gadījumā).
Ienākums tiek noteikts kā starpība starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un nekustamā īpašuma bilances vērtību.
Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no nekustama atsavināšanas, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā notikusi pārdošana, rindā „Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi”, vai „Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi” (zaudējumi).
Aprēķinot nolietojumu nodokļu vajadzībām jāņem vērā – vērtību, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu nosaka:
pirmstaksācijas perioda atlikusī vērtība
plus iegādātie pamatlīdzekļi vai kapitālie izdevumi
mīnus izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu grāmatvedība
(Lik. „Par UIN” 13.panta 1.daļa 4.punkts)
Pārvērtēšanas rezultātu neņem vērā nosakot apliekamo ienākumu
(Lik. „Par UIN” 6.panta 5.daļa )

Būtiski

pašnodarbinātām personām

 Pamatlīdzekļu norakstīšanu izdevumos reglamentē sekojoši normatīvie akti:

Likums par Uzņēmuma Ienākuma nodokli

13.pants. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu

(1) Aprēķinot  apliekamo  ienākumu,  saimnieciskajā  darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka šādā kārtībā:

1) pamatlīdzekļus sadala piecās kategorijās un nosaka taksācijas perioda nolietojuma likmi procentos

Kate-
gorija
Nolietojuma
likme
Pamatlīdzekļu   veids
4 20 % Pārējie   pamatlīdzekļi

3) nodokļa maksātāja pamatlīdzekļiem taksācijas perioda nolietojuma summu aprēķina no katras pamatlīdzekļu kategorijas atlikušās vērtības pirms taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto nolietojuma likmi divkāršā apmērā

3¹) vieglajiem automobiļiem piemēro noteikto nolietojuma likmi, kas reizināta ar koeficientu 1,5

Likums par Iedzīvotāju Ienākuma Nodokli

11.pants. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

4) pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.5 pantu un likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu;

11.5 pants. Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai

2. Ja maksātājam piederošie pamatlīdzekļi saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti daļēji, to vērtības nolietojumu nodokļa aprēķināšanas vajadzībām aprēķina proporcionāli attiecīgā pamatlīdzekļa izmantošanai saimnieciskajā darbībā. Šādi aprēķināto nolietojumu maksātājs iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos tikai tad, ja proporciju var objektīvi noteikt un tā tiek dokumentāri pamatota. Ja minēto proporciju nevar objektīvi noteikt un tā netiek dokumentāri pamatota, maksātājs saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj 50 procentus no aprēķinātā pamatlīdzekļa nolietojuma.

4. Aprēķinot personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) vērtības nolietojumu, izdevumos ietver aprēķināto nolietojumu proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70 procentiem.

6. Personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) ekspluatācijas izmaksas (arī izdevumus par degvielu) izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā par 70 procentiem. Ja maksātājam nav atbilstoši noformētu attaisnojuma dokumentu, izdevumos ietver ne vairāk par 50 procentiem no faktiskajām izmaksām.

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: